UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”)

WAŻNE! PRZECZYTAJ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ
PRZED KONTYNUOWANIEM INSTALACJI PROGRAMU.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”) jest prawnym porozumieniem pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną lub prawną - „LICENCJOBIORCA”, „UŻYTKOWNIK”), a firmą VESCOM Sp. z o. o. S.K. dla produktu („GRA”), który może obejmować związane z nim elementy oprogramowania, nośniki, materiały drukowane oraz "online" lub elektroniczną dokumentację („GRA”). Poprzez korzystanie z gry, licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej umowy licencyjnej. Niniejsza umowa licencyjna stanowi całość porozumienia dotyczącego gry pomiędzy licencjobiorcą a VESCOM Sp. z o. o. S.K., ("LICENCJODAWCA") i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia lub porozumienia stron. Jeśli licencjobiorca nie zgadza się na warunki niniejszej umowy licencyjnej, nie ma prawa używać gry.

Gra jest chroniona przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe prawa autorskiego, jak również przez inne prawa własności intelektualnej i traktaty międzynarodowe. Gra jest licencjonowana, nie sprzedawana.

§1 WARUNKI OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Niniejsza umowa reguluje korzystanie z gry oraz usług świadczonych przez licencjodawcę w związku z grą internetową. Niniejsze warunki nie dotyczą żadnych kwestii związanych z usługami świadczonymi przez osoby trzecie, włącznie z usługą dostępu do Internetu.
 2. Korzystanie z gry powinno odbywać się za pośrednictwem połączonego z Internetem komputera osobistego. Jeżeli korzystanie odbywa się za pośrednictwem innego urządzenia końcowego, zdolnego do połączenia z Internetem, zakres działania i/lub jakość obrazu mogą być ograniczone.

§2 PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES USŁUG

 1. W ramach istniejących możliwości technicznych i fizycznych licencjodawca umożliwia użytkownikowi korzystanie z oferowanej przez siebie w Internecie gry. Udział w grze służy wyłącznie rozrywce. Wykorzystywanie gry do celów komercyjnych jest zabronione.
 2. Może się zdarzyć, że licencjodawca będzie użytkownikowi udostępniać usługę symulującą środek płatniczy („walutę gry”). Użytkownik musi pamiętać, że waluta gry jest właściwością gry, a nie prawdziwym środkiem płatniczym. Stanowczo zabrania się wszelakich transakcji lub wymiany waluty gry na prawdziwe środki płatnicze. Licencjodawca zdecydowanie dystansuje się od wymiany waluty gry na prawdziwe środki płatnicze.
 3. Należy pamiętać, że wirtualne dobra, jakie można nabyć w świecie gry, nie są „przedmiotami” lub „własnością” w rozumieniu prawa. Chodzi jedynie o właściwość danej gry. Gdy Użytkownik „kupuje” wirtualne dobra, nie staje się przez to ich „właścicielem”. Licencjodawca stwarza mu w ten sposób możliwość korzystania z określonych właściwości gry, także wówczas, gdy użyte pojęcia mogłyby sugerować coś innego.
 4. O ile z brzmienia umowy lub kontekstu nie wynika inaczej, pojęcie „sprzedaży” w związku z przeniesieniem wirtualnych dóbr i waluty gry oznacza „przeniesienie praw licencyjnych na korzystanie z waluty gry, dóbr wirtualnych, przedmiotów lub innych treści na użytkownika, w zamian za uiszczenie opłaty, zgodnie z zasadami niniejszej umowy”. Analogicznie określenia „zakup”, „napełnienie” lub „doładowanie” oznaczają „udzielenie licencji na korzystanie z waluty gry, wirtualnych dóbr, przedmiotów lub innych treści w zamian za uiszczenie opłaty przez użytkownika, przy czym licencja opiera się na warunkach niniejszej umowy”. Pojęcia „kupujący”, „sprzedający”, „kupno”, „sprzedaż” i podobne mają znaczenia wynikające z powyższych stwierdzeń.
 5. Licencjodawca gwarantuje użytkownikowi 75% (siedemdziesięciopięcioprocentową) dostępność gry w skali roku. Wyjątkiem od tej reguły są okresy, w których serwery gier online są niedostępne z niezależnych od licencjodawcy przyczyn technicznych i innych (np. wskutek działania siły wyższej, sytuacji zawinionej przez osoby trzecie), jak również okresy, w których przeprowadzane są rutynowe prace konserwacyjne. Odpowiedzialność cywilna licencjodawcy za niedostępność gier i usług w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania pozostaje nienaruszona. Licencjodawca jest uprawniony do ograniczenia dostępu do gry i usług, o ile wymaga tego bezpieczeństwo sieci, utrzymanie integralności sieci oraz, w szczególności, celem uniknięcia poważniejszych awarii sieci, oprogramowania lub zapisanych danych.
 6. Licencjodawca umożliwia użytkownikowi uczestnictwo w grze i korzystanie z usług, udostępniając za pośrednictwem odpowiednich adresów URL zamieszczanych w grze.

§3 REJESTRACJA I KONTA

 1. Korzystanie z oprogramowania wymaga wcześniejszej rejestracji użytkownika.
 2. W celu rejestracji należy zgłosić wniosek o utworzenie konta. W tym celu należy wypełnić formularz, który wymaga podania różnych informacji. Aby użytkownik mógł się prawidłowo zarejestrować, należy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako „wymagane”. Wszystkie dane, zarówno dobrowolne, jak i obligatoryjne, muszą być zgodne z prawdą.
 3. Umowa pomiędzy licencjodawcą a użytkownikiem dotycząca uczestnictwa w grze dochodzi do skutku w chwili przyjęcia przez licencjodawcę wniosku o utworzenie konta.
 4. Potwierdzenie otrzymania przez licencjodawcę wniosku o utworzenie konta użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail.
 5. Użytkownikowi nie wolno przekazać swojego konta osobie trzeciej.

§4 KORZYSTANIE Z GRY ORAZ JEJ MODYFIKACJA – ZAKAZ UŻYWANIA NIEAUTORYZOWANYCH SKRYPTÓW

 1. Po założeniu konta użytkownik może brać udział w grze, otwierając w przeglądarce witrynę internetową hosm.eu, hosm.pl, hossmmo.pl, hossmmo.eu i hossmmo.com.
 2. Użytkownik może korzystać z gry wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W szczególności zakazuje się użytkownikowi korzystania z programów powodujących nadmierne przeciążenie serwera. To samo dotyczy używania oprogramowania służącego do systematycznego lub automatycznego sterowania grą lub poszczególnymi funkcjami gry (np. botów, makr).
 3. Gra ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi i możliwie jak największej liczbie innych użytkowników długiej rozrywki. Z tego względu jest ona na bieżąco aktualizowana i modyfikowana. Użytkownik otrzymuje niniejszym prawo do korzystania z gry w aktualnie dostępnej wersji. Należy wziąć pod uwagę, że użytkownik nie może wysuwać roszczeń odnośnie utrzymania gry w stanie, jaki istniał w momencie zawarcia umowy, lub przywrócenia gry do określonego stanu. Jest zatem świadomy, że modyfikacje gry mogą w szczególności prowadzić do tego, iż zmienią się możliwości korzystania z waluty gry.
 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zaniechania oferowania gry w dowolnym momencie bez podania przyczyn. W takim wypadku użytkownik może zażądać, aby dokonane przez niego wcześniej opłaty zostały zapisane na rzecz innych prowadzonych przez licencjodawcę usług albo zwrócone użytkownikowi. Dalsze roszczenia są wykluczone.
 5. Jeśli użytkownik jest małoletni przed rozpoczęciem korzystania z gier lub usług, musi na żądanie licencjodawcy przedstawić zgodę swojego prawnego opiekuna w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5 USŁUGI PREMIUM

 1. Korzystanie z gry jest udostępniane użytkownikowi bezpłatnie.
 2. Użytkownik ma jednak możliwość nabycia za opłatą tzw. usług Premium. Bliższe informacje na temat poszczególnych usług Premium, w szczególności odnośnie cen, funkcji i warunków, można znaleźć na stronie internetowej gry.
 3. Ponieważ gra jest stale rozwijana, licencjodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia w dowolnym czasie nowych usług Premium lub zaprzestania oferowania poszczególnych usług Premium.

§6 ZASADY PŁATNOŚCI, TERMINY PŁATNOŚCI,
REJESTRACJA I ZATRZYMANIE

 1. Za możliwość korzystania z usług Premium licencjodawca ma prawo zażądać od użytkownika odpowiedniej opłaty, pobieranej z góry. Opłaty za usługi będą płatne w momencie zawarcia umowy i zostaną pobrane z konta bankowego lub karty kredytowej użytkownika, o ile nie wybrano innego sposobu płatności.
 2. W każdej chwili licencjodawca jest uprawniony do stałej lub okresowej zmiany cen oraz do zaoferowania na określony okres czasu nowych produktów, usług lub możliwości rozliczenia.

§7 ZALEGŁOŚCI, OBCIĄŻENIE ZWROTNE I OPŁATA STORNOWA

 1. Jeśli użytkownik zalega z opłatami za usługi, licencjodawca jest uprawniony do zażądania odsetek ustawowych. Ponadto w przypadku zwłoki licencjodawca jest uprawniony do wstrzymania usług lub też natychmiastowego zablokowania konta użytkownika.
 2. Jeśli wskutek winy użytkownika lub niewystarczającego zasilenia jego konta bankowego z winy użytkownika powstaną dla licencjodawcy obciążenia zwrotne i/lub opłaty stornowe, na przykład przez późniejsze stornowanie obciążeń, użytkownik jest zobowiązany do poniesienia powstałych wskutek tego kosztów.
 3. Licencjodawca jest uprawniony do zażądania od użytkownika poniesienia ww. kosztów wraz z pierwotnymi opłatami poprzez powtórne obciążanie konta użytkownika.

§8 WSPARCIE TECHNICZNE

 1. Licencjodawca może dostarczać użytkownikowi wsparcia technicznego związanego z grą za pomocą zamieszczonego na portalu gry formularza kontaktowego.

§9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie tytuły, w tym między innymi prawa autorskie, dotyczące gry są własnością licencjodawcy. Wszystkie tytuły i prawa własności intelektualnej do treści, które mogą być dostępne poprzez korzystanie z gry są własnością właścicieli treści i mogą podlegać ochronie z tytułu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i traktatów międzynarodowych. Niniejsza umowa licencyjna nie przyznaje licencjobiorcy żadnych praw do tych treści. Wszystkie prawa nieprzekazane przez licencjodawcę są zastrzeżone przez licencjodawcę.
 2. Nie wolno usuwać lub zmieniać informacji o prawach autorskich na wszelkich materiałach związanych z grą.

§10 ZMIANY W UMOWIE

 1. Licencjodawca może okazjonalnie zmieniać lub modyfikować niniejszą umowę licencyjną. W takim przypadku licencjodawca powiadomi użytkownika o wszelkich wprowadzonych zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem specjalnej wiadomości.
 2. Jeśli w ciągu jednego miesiąca po opublikowaniu tej wiadomości użytkownik nie zgłosi sprzeciwu co do zmienionej umowy licencyjnej, dalsze korzystanie z gry oznaczać będzie, że użytkownik wyraża zgodę na nową wersję umowy licencyjnej.

§11 GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Licencjodawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji na grę. Gra jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym, ale nie tylko, do gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu.
 2. Licencjodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, łączy i innych elementów zawartych w grze.
 3. Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji poszanowania szkód, które mogą być spowodowane transmisją wirusa komputerowego, robaka lub innego złośliwego lub szkodliwego programu komputerowego, w wyniku działania osób trzecich.
 4. W żadnym wypadku licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, ale nie tylko, utraty zysków, przerwania działalności, utraty informacji) wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania przez użytkowników z gry, nawet jeśli licencjodawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
 5. W żadnym wypadku licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub za pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe (w tym utracone zyski), lub inne straty wynikające z kontraktu, deliktu lub w inny sposób.
 6. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści gry, w tym między innymi: błędów lub braków zawartych w grze, pomówienia, naruszenia praw do wizerunku, praw do znaków towarowych, utraty prywatności, prawa moralnego lub ujawnienia poufnych informacji.
 7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę danych wynikłe z instalacji na komputerze użytkownika oprogramowania, które nie pochodzi od licencjodawcy.
 8. Licencjodawca wyraźnie dystansuje się od treści wszelkich stron, na których w sposób bezpośredni lub pośredni zamieszczane są odnośniki (tzw. linki) do gry. Licencjodawca nie bierze za te strony żadnej odpowiedzialności.

§12 CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Umowa licencyjna pomiędzy użytkownikiem a licencjodawcą jest zawierana na czas nieokreślony, o ile konkretna umowa nie reguluje tego inaczej. Jeżeli w przypadku umowy dotyczącej korzystania z gry nie uzgodniono ograniczonego okresu obowiązywania, obu stronom przysługuje ustawowe prawo do wypowiedzenia z natychmiastowym skutkiem. Nie ma potrzeby podawania powodów wypowiedzenia w przypadku typowego wypowiedzenia.
 2. Prawo stron do wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone przez powyższe uregulowania.
 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło z winy licencjodawcy, użytkownikowi zostaną proporcjonalnie zwrócone wszystkie opłaty dokonane z góry za okres przekraczający obowiązywanie umowy. Dalsze roszczenia są wykluczone.
 4. W szczególności, ale nie wyłącznie, licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny, gdy:
  1. Użytkownik zalega z opłatą i nie dokonał zapłaty mimo otrzymania dwóch monitów;
  2. Użytkownik dokonał wykroczenia przeciwko przepisom prawa, umowie licencyjnej, regulaminowi gry i pomimo otrzymania ostrzeżenia nie zaprzestał takich działań. W przypadku poważniejszych wykroczeń ostrzeżenie jest zbędne, jeżeli licencjodawca podejrzewa, że użytkownik nie przestrzega warunków umowy.
 5. Licencjodawca uznaje, że warunki umowy nie są przestrzegane między innymi w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli użytkownik narusza przepisy kodeksu karnego.
  2. Jeżeli użytkownik złamał zakaz używania nieautoryzowanych skryptów.
  3. Jeżeli podczas rejestracji lub podczas płatności za usługi Premium użytkownik podał nieprawdziwe dane.
 6. 6) Każde wypowiedzenie musi zostać dokonane w formie pisemnej. Forma pisemna jest zachowana także w przypadku poczty elektronicznej.
 7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę danych wynikłe z instalacji na komputerze użytkownika oprogramowania, które nie pochodzi od licencjodawcy.
 8. Licencjodawca wyraźnie dystansuje się od treści wszelkich stron, na których w sposób bezpośredni lub pośredni zamieszczane są odnośniki (tzw. linki) do gry. Licencjodawca nie bierze za te strony żadnej odpowiedzialności.

§13 OCHRONA DANYCH

 1. Licencjodawca zwraca uwagę, że przy dzisiejszym stanie techniki nie można zagwarantować ochrony danych i bezpieczeństwa danych podczas przekazywania ich w otwartej sieci, jaką jest Internet. Użytkownik powinien również wziąć pod uwagę, że dostawca usług internetowych ma techniczną możliwość przeglądania w każdej chwili stron publikowanych na serwerach sieciowych, a także danych gromadzonych na nich przez użytkowników. Także inni użytkownicy Internetu w pewnych okolicznościach mogą w sposób niepowołany uzyskać możliwości technicznej ingerencji w bezpieczeństwo sieci i kontroli korespondencji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zabezpieczenie informacji przekazywanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu oraz zapisywanych na serwerach sieciowych.
 2. Dane osobowe użytkownika są zapisywane i wykorzystywane jedynie w celu realizacji i kontynuacji umów związanych z korzystaniem z gry i ewentualnie przekazywane partnerom/pośrednikom w niezbędnym zakresie, jeśli jest to konieczne. W pozostałych przypadkach dane osobowe są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie za wyraźną zgodą użytkownika, lub jeśli zezwalają na to przepisy prawne. Licencjodawca nie będzie przekazywać zapisanych danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że będzie do tego zobowiązany ustawowo.
 3. Strony internetowe licencjodawcy mogą korzystać m.in. z mechanizmu Google Analytics, usługi analizy ruchu sieciowego firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”: małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę wykorzystania stron internetowych i platform przez użytkowników. Wygenerowane przy użyciu ciasteczek informacje dotyczące wykorzystania stron internetowych licencjodawcy przez użytkowników (włącznie z ich adresami IP) są przekazywane do serwerów Google i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje, aby dokonać analizy użytkowania stron licencjodawcy i generowania raportów dotyczących aktywności na stronach lub platformach licencjodawcy oraz oferowania innych usług związanych z wykorzystaniem stron i platform licencjodawcy oraz Internetu. O ile jest to ustawowo dozwolone przez prawo, Google przekazuje również takie informacje osobom trzecim, które na zlecenie Google będą dokonywać przetwarzania tych danych. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google na temat użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec instalacji ciasteczek na swoich komputerach przez dokonanie odpowiednich ustawień w swoich przeglądarkach. Licencjodawca informuje jednak, że w takim przypadku użytkownicy być może nie będą mogli w pełnym zakresie skorzystać z wszystkich funkcji stron internetowych licencjodawcy.
 4. Poprzez korzystanie ze stron lub platform licencjodawcy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie pobranych danych przez Google w opisany wcześniej sposób i do podanych celów.
 5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania danych użytkownika związanych z pobieraniem opłat zewnętrznym usługodawcom, o ile jest to niezbędne dla określenia wysokości opłaty i rozliczenia z użytkownikiem.
 6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do informowania użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o innych grach i usługach, bez jego wyraźnej zgody i w ramach dopuszczalnych ustawowo, o ile użytkownik nie zgłosi sprzeciwu. Użytkownik może wnieść sprzeciw w każdej chwili i bez ponoszenia z tego tytułu opłat.
 7. Licencjobiorca wyraża zgodę na przesyłanie danych o postępie w grze przez licencjodawcę.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niezgodność któregokolwiek zapisu niniejszej umowy z przepisami prawa nie powoduje nieważności pozostałych jej postanowień.
Serwis HOSS korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Polityka Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem